Dostępna płatność pobraniowa! ***Darmowa dostawa za zakupy > 200 zł (przy przedpłacie)!

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie lub pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dittatore.pl lub na adres Sprzedawcy podany w pkt 14 (patrz niżej). 

4.Klient może skorzystać ze wzoru formularza dołączonego do dostarczonego Towaru, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca  niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto wskazane w formularzu dołączonym wraz z paragonem do zawartości paczki.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy Towar w takim stanie w jakim otrzymał Towar, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 

11. W przypadku dokonania uszkodzenia, ubrudzenia, zerwania oryginalnych metek zwróconego Towaru przez Konsumenta – Sprzedawca zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku ma prawo finansowo rozliczyć Konsumenta z pomniejszonej wartości towaru. Konsument ponosi zatem pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

13. Z racji na charakter produktu bielizna, bikini i skarpetki nie podlegają możliwości zwrotu.

 14. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy listem poleconym lub inną formą przesyłki z wyłączeniem paczki pobraniowej lub do paczkomatu na adres: Dyktator Sp. z o.o. ul. Sadowa 10A, 42-677 Czekanów